Vedtægter | Team Danmark

Navn og hjemsted
§ 1 Team Danmark er en offentlig selvejende institution oprettet i henhold til lov om eliteidræt af 20. april 2004.
Team Danmarks hjemsted er Brøndby Kommune.

Formål

§ 2 Team Danmark har til formål at udvikle dansk eliteidræt på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team Danmark skal i samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund, Danmarks Idræts-Forbunds specialforbund og andre relevante samarbejdspartnere iværksætte, koordinere og effektivisere fælles foranstaltninger i Danmark ved:

 1. at varetage den overordnede planlægning vedrørende eliteidrætten,
 2. at sikre en kulturpolitisk forsvarlig udvikling af idrætten,
 3. at iværksætte trænings- og instruktionsmuligheder for eliteidrætsudøvere,
 4. at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere fysisk, personligt og socialt,
 5. at varetage talentrekruttering og –udvikling,
 6. at yde individuel økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere,
 7. at iværksætte rådgivning, forskning og formidling,
 8. at tilvejebringe uddannelsestilbud til eliteidrætsudøvere,
 9. at etablere arbejdsmarkedsmæssige og sociale støtteforanstaltninger for eliteidrætsudøvere,
 10. at yde rådgivning og økonomisk støtte til specialforbundene under Danmarks Idræts-Forbund,
 11. at samarbejde med de kommunale og amtskommunale myndigheder om eliteidræt, herunder faciliteter, og
 12. at samarbejde og indgå aftaler med medier og sponsorer, blandt andet om salg af rettigheder og ydelser.
  Kapital og hæftelse

§ 3 Team Danmarks midler tilvejebringes ved, at der i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål overføres en andel af overskuddet fra Dansk Tipstjeneste A/S til Team Danmark.

Derudover yder Danmarks Idræts-Forbund et bidrag til Team Danmark på en andel af det tilskud, som Danmarks Idræts-Forbund oppebærer i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål.

Desuden tilvejebringes Team Danmarks midler gennem indtægter fra salg af sponsorater, TV-rettigheder og andre rettigheder med videre, samt afkast af egne aktiver.

§ 4 Team Danmark hæfter for sine forpligtelser alene med sin formue.

Bestyrelse
§ 5 Team Danmarks øverste myndighed består af en bestyrelse på 8 medlemmer, der beskikkes af kulturministeren. 4 af medlemmerne udpeges af kulturministeren, og 4 medlemmer udpeges af Danmarks Idræts-Forbund.

Kulturministeren udpeger bestyrelsesformanden blandt de af kulturministeren udpegede medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der i tilfælde af formandens fravær træder i dennes sted.

Kulturministeren og Danmarks Idræts-Forbund skal ved udpegning af bestyrelsesmedlemmerne sikre, at bestyrelsen tilsammen repræsenterer en bred indsigt i idrættens verden og andre relevante områder (kommunalpolitik, kulturpolitik, forskning, erhvervsliv m.v.).

Af bestyrelsens 8 medlemmer skal mindst 2 være nuværende eller tidligere eliteidrætsudøvere og/eller nuværende eller tidligere eliteidrætstrænere.

Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes for en 4-årig periode. Ved første beskikkelse af bestyrelsen udgør perioden dog 2 år for 2 af de 4 medlemmer udpeget af kulturministeren og for 2 af de 4 medlemmer udpeget af Danmarks Idræts-Forbund.
Genbeskikkelse kan finde sted én gang.

Fratræder et medlem af bestyrelsen inden udløbet af den beskikkede periode, udpeger kulturministeren eller Danmarks Idræts-Forbund et nyt medlem for den resterende del af den beskikkede periode, afhængig af hvem det fratrådte medlem var udpeget af.

Vederlag til bestyrelsen fastsættes af kulturministeren.

§ 6 Bestyrelsen afholder møder i nødvendigt omfang. Formanden for bestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøder. Formanden for bestyrelsen eller 4 bestyrelsesmedlemmer kan forlange bestyrelsen indkaldt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer, hvor hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Ethvert medlem af bestyrelsen er berettiget til at få behandlet et emne på bestyrelsesmøderne. Der føres en protokol på bestyrelsesmøderne, som underskrives af bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 7 Bestyrelsen er den øverste ansvarlige ledelse af Team Danmark.

Det påhviler bestyrelsen at træffe afgørelse om fordeling af Team Danmarks midler.

Bestyrelsen udarbejder forslag til budget og aflægger årligt regnskab og beretning.

Det påhviler bestyrelsen at påse, at Team Danmarks regnskabsføring kontrolleres på en efter dens forhold tilfredsstillende måde.

Det påhviler bestyrelsen at påse, at Team Danmarks formueforvaltning sker på betryggende måde, og at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen.

Bestyrelsen drager omsorg for, at vedtægter, budget, årsberetning og regnskab for Team Danmark tilsendes kulturministeren til godkendelse.

Bestyrelsen drager omsorg for at indgå resultatkontrakter med kulturministeren i nødvendigt omfang.
Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv.

Bestyrelsens udgifter til rejser, ophold og fortæring i forbindelse med hvervets udførelse godtgøres efter statens regler for tjenesterejser (jf. Finansministeriets tjenesterejse cirkulære).

Direktion
§ 8 Bestyrelsen ansætter og afskediger en direktion bestående af et eller flere medlemmer.

Direktionen varetager den daglige ledelse af Team Danmark under tilsyn af bestyrelsen og skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Team Danmarks forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan kun foretages af bestyrelsen.

Det påhviler direktionen at påse, at Team Danmarks regnskabsførelse sker under iagttagelse af gældende regler, herunder bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål samt bogføringsloven.

Tegningsregel
§ 9 Team Danmark tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand eller af direktionen i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Tavshedspligt, habilitet m.v.
§ 10 Som en offentlig selvejende institution er Team Danmark en del af den offentlige forvaltning og dermed omfattet af blandt andet offentlighedsloven og forvaltningsloven og de heri fastsatte regler om bl.a. habilitet, tavshedspligt og aktindsigt.
Budget, regnskab og revision

§ 11 Team Danmarks regnskabsår er kalenderåret.

§ 12 Bestyrelsen indsender budget til Kulturministeriet med henblik på godkendelse senest med udgangen af oktober måned forud for regnskabsåret.

§ 13 Årsberetningen og regnskabet udarbejdes i overensstemmelse med gældende dansk lovgivning, herunder de af kulturministeren nærmere fastsatte regler for regnskabsaflæggelse, og skal give et retvisende billede af Team Danmarks aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat. Regnskabet revideres efter god offentlig revisionsskik og omfatter således både økonomisk revision og forvaltningsrevision.

§ 14 Revisionen foretages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

Det påhviler revisionen at revidere Team Danmarks regnskab i overensstemmelse med gældende regler herom, herunder de af kulturministeren fastsatte regler. Efter revisionens afslutning, skal revisionen ved påtegning på regnskabet bekræfte, at revisionen har revideret dette. Revisionen skal endvidere i revisionspåtegningen udtale sig om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende lovgivning.

§ 15 Det reviderede regnskab godkendes af bestyrelsen og indsendes sammen med revisors revisionsprotokollat og bestyrelsens beretning til Kulturministeriet senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning med henblik på godkendelse.
Ændring af vedtægter, opløsning.

§ 16 Bestyrelsen kan stille forslag til ændring af vedtægterne. Forslaget skal godkendes af Kulturministeriet.

§ 17 Opløsning af Team Danmark forudsætter at mindst 6 bestyrelsesmedlemmer er til stede, og at mindst 6 bestyrelsesmedlemmer stemmer for, samt at forslaget efterfølgende tiltrædes af kulturministeren.

I tilfælde af Team Danmarks opløsning, træffer kulturministeren efter indstilling fra bestyrelsen beslutning om, hvorledes der forholdes med Team Danmarks nettoformue.

---oo0oo---

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 27. januar 2005, og godkendt af kulturministeren den 17. marts 2005.

 

Yderligere

oplysninger

Kontakt

Links

 • Om Team Danmark

  Team Danmark arbejder for at give danske atleter bedst mulige rammer og vilkår for, at de kan udleve deres potentiale og præstere på højeste internationale niveau. Vi optimerer hele vejen rundt om atleten - både på og uden for banen.

TEAM DANMARK